AiR-projekt Field notes – Final talk in Leksand

Välkommen till det sista Artist talk om AiR-projektet Field notes med Tracey Rowledge och David Clarke.

Den 16 september kl. 17.00 via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89543880458

”- I den sista presentationen kommer vi att reflektera över våra erfarenheter, intensiteten i de tre veckor som vi har haft i Leksand, där vi har absorberat oss i lokalhistoria, materialkunskap och traditionella sätt att arbeta med det som är okänt. Vi kommer också att visa och prata om det nya arbete som börjar förverkligas.” Tracey Rowledge & David Clarke

Under perioden 30 augusti till 17 september har Tracey och David utforskat regionens och landets historia, andra hantverk och material än de som är deras egna praktiker genom möten med människor som bor och verkar i Dalarna. Projektet handlar också om ett utforskande i andra arbetssätt och metoder än sina vanliga. Att också befinnas sig på landsbygden istället för en storstad öppna upp för nya upplevelser.

Vi har fått ta del av deras process och förhållningssätt genom öppna Artist talks som streamats via Zoom. Dessa samtal har också spelats in och finns att se på Vimeo. Se länkarna nedan.

Projektet har fått stöd från IASPIS Konstnärsnämnden och Bengt Julins Stiftelse.

_____________________

Welcome to the latest Artist talk on the AiR project Field notes with Tracey Rowledge and David Clarke.

On September 16 at 17.00 via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89543880458

”- In the final presentation we will reflect on our experiences, on the intensity of the three weeks we’ve had being in Leksand, where we’ve absorbed ourselves in local history, material knowledge and traditional ways of working with what is unfamiliar. We will also show and talk about the new work that is beginning to materialise.” Tracey Rowledge & David Clarke

During the period 30 August to 17 September, Tracey and David have explored the history of the region and the country, crafts and materials other than those that are their own practices through meetings with people who live and work in Dalarna. The project is also about exploring other working methods and methods than usual. To also be in the countryside instead of a big city open up for new experiences.

We have been able to take part in their process and approach through open Artist talks that have been streamed via Zoom. These conversations have also been recorded and can be seen on Vimeo. See the links below.

The project has received support from the IASPIS Artists’ Committee and the Bengt Julin Foundation.


Artist talk 1 September 2, 2021


Artist talk 2 September 8, 2021