Möten i material med konst och kultur, för första gången AiR på Leksands folkhögskola!

Tracey Rowledge och David Clarke, två Londonbaserade konsthantverkare är nu inne på sin andra vecka av sitt AiR-projekt på plats i Leksand. ”Field notes” kallar de sitt samarbetsprojekt som vi kan följa under de tre veckor de är i Leksand.
Projektet har fått stöd från IASPIS Konstnärsnämnden och Bengt Julins Stiftelse.

Den 30 augusti till den 17 september utforskar Tracey och David regionens och landets historia, andra hantverk och material än de som är deras egna praktiker genom möten med människor som bor och verkar i Dalarna. Projektet handlar också om ett utforskande i andra arbetsätt och metoder än sina vanliga. Att också befinnas sig på landsbygden istället för en storstad öppna upp för nya upplevelser.

Vi har fått ta del av deras process och förhållningssätt genom öppna Artist talks som streamats via Zoom. Dessa samtal har också spelats in och finns att se på Vimeo. Se länkarna nedan.

_________________

Tracey Rowledge and David Clarke, two London-based artisans, are now in their second week of their AiR project on site in Leksand. ”Field notes” they call their collaborative project that we can follow during the three weeks they are in Leksand.
The project has received support from the IASPIS Artists’ Committee and the Bengt Julin Foundation.

From 30 August to 17 September, Tracey and David explore the history of the region and the country, crafts and materials other than those that are their own practices through meetings with people who live and work in Dalarna. The project is also about exploring other working methods and methods than usual. To also be in the countryside instead of a big city open up for new experiences.

We have been taking part in their process and approach through open Artist talks streamed via Zoom. These conversations have also been recorded and can be seen on Vimeo. See the links below.


Se Artist talk 1:


Se Artist talk 2:


Se det sista artist talk:


OM ARTIST IN RESIDENCE-PROJEKTET FIELD NOTES (for English scroll down)

Genom att flytta sitt arbete från sina Londonbaserade verkstäder till Leksand kommer de att gå ifrån sina vanliga arbetssätt. Det här residenset börjar med en dialog med andra praktiserande hantverkare, konstnärer och lokala kulturentusiaster för att dela kunskap och erfarenheter. Hur utvecklas kunskap i olika material? De ger sig ut för att utforska regionens resurser, verktyg, mat, arkitektur och folkliga traditioner.

Vi är inbjudna att delta i dialogen, när de delar med sig av sina erfarenheter under vägen. De drivs av att utmana och bli utmanade, som individer och tillsammans. De har samarbetat i 11 år, men det är första gången de arbetar på det här sättet, att medvetet lämna det bekanta bakom sig.

”David och Tracey har utvecklat en form för sitt samarbete. Förstått värdet av att släppa in varandra i sina processer. Det handlar både om att ge varandra feedback, men också att utmana varandra. Det gör att den kreativa processen tar oväntade vägar och flera kliv framåt. Samarbetet kanske började på ett intellektuellt plan, men har mer och mer fortsatt handla om själva utförandet. De reflekterar över hur det påverkar deras egna processer och det bygger på ett förtroende och en tillit som de har byggt upp tillsammans”

Fia Palmgren, en av initiativtagarna till projektet.

”The certainty of uncertainty will urge us to react and respond in different ways: we cannot rely on what we know, but will instead embrace the unknown.

What we make and how we make will become the wonderful challenge of accepting and being open to what we can discover.

 Our starting point is to begin by understanding the history of the region of Dalarna: what are the rural traditions, methods, materials and needs? Where could all of this take us both? A journey of discovery is guaranteed, everything else is open for our curious minds to negotiate.

David Clarke and Tracey Rowledge

Mer om David Clarke och Tracey Rowlege finns på deras hemsidor:

https://misterclarke.wordpress.com/

https://traceyrowledge.com/

________________________________________

ABOUT THE ARTIST IN RESIDENCE PROJECT FIELD NOTES

We have the great pleasure to invite you to an artist talk by Tracey Rowledge and David Clarke, where they will introduce and discuss their Artist in Residence (AIR) at Leksands Folkhögskola, funded by IASPIS Artists’ Committee and the Bengt Julin Foundation.

By moving their London based practices of silversmithing and bookbinding to Leksand, they will step far beyond their normal working methods. This residency begins with a dialogue with other practicing craftspeople, artists and local cultural enthusiasts, to share knowledge and experiences. How is knowledge developed in different materials? They set out to explore the region’s resources, tools, food, architecture and folk traditions.

We are invited to participate in their conversation, to share their experiences along the way. They are driven by being challenged, as individuals and together. They have collaborated for 11 years and this is the first time they will have worked in this way, consciously leaving what is familiar behind.

“David and Tracey have developed a form of collaboration by understanding the value of letting each other into their processes. It is about giving each other feedback, but also about challenging each other. This means that the creative process takes unexpected paths and several steps forward. The collaboration may have started on an intellectual level, but has more and more continued to be about the actual execution. They reflect on how it affects their own processes and it is based on a trust that they have built together.”

Fia Palmgren, one of the initiators of the project.

”The certainty of uncertainty will urge us to react and respond in different ways: we cannot rely on what we know, but will instead embrace the unknown.

What we make and how we make will become the wonderful challenge of accepting and being open to what we can discover.

 Our starting point is to begin by understanding the history of the region of Dalarna: what are the rural traditions, methods, materials and needs? Where could all of this take us both? A journey of discovery is guaranteed, everything else is open for our curious minds to negotiate.”

David Clarke and Tracey Rowledge

More about David Clarke and Tracey Rowledge is to find on their websites:

https://mister-clarke.com

https://traceyrowledge.com/